BORBENI PUT 32. DIVIZIJE

900 рсд

BORBENI PUT 32. DIVIZIJE

Napisao: Franjo Tuđman
Suradnici: Gluhak Milivoj, Kučiš Stjepan

Zagreb, 1959.
Tvrd povez, format 20 cm
Latinica, 343 strane + dodatak dve mape borbenog puta 32. divizije
Ilustrovano

Dobro očuvano

Tridesetdruga zagorska divizija NOVJ formirana je 12. decembra 1943. godine na području Kalničkog gorja od brigada „Braća Radić“ i „Matija Gubec“. Na dan formiranja imala je 1764 borca naoružana sa 992 puške, 62 puškomitraljeza, 14 mitraljeza, 24 automata, 5 minobacača i 3 protivtenkovska topa. Do 19. januara 1944. bila je pod komandom Štaba Druge operativne zone Hrvatske, a zatim u sastavu Desetog korpusa NOVJ.

На залихама

Категорија:

Опис


32. zagorska divizija NOVJ

U januaru 1944. divizija je dejstvovala u Hrvatskom zagorju protiv delova Pavelićevog tjelesnog zdruga i Zagrebačke posadne bojne. Posebno teške borbe vodila je 4. januara pri zauzimanju Gornje Batine i Beleca i 6—9. januara oko Zlatara, a zatim, za vreme ustaške operacije „Dubrovnik“ (oko 1700 ustaša Pavelićevog tjelesnog zdruga), u pokretu za Kalnik, kod Novog Marofa i Varaždinskih Toplica (21—22. januara). Početkom februara jake ustaške i domobranske snage napale su slobodnu teritoriju Kalnika i do 12. februara, uprkos upornim borbama 32. divizije i Kalničkog partizanskog odreda, zauzele Koprivnicu, Ludbreg, Ivanec, Pitomaču i više drugih mesta. Do kraja februara jedinice divizije čistile su od ustaša i domobrana sela u Podravini i onemogućavale popravku pruge Križevci—Koprivnica. Posle borbi oko Ludbrega 22/23. februara, sela Subotice 25. februara, Koprivnice 29. februara, na padinama Kalničkog gorja 4. i 5. marta, divizija se prebacila na Bilogoru, odakle je noću 12/13. marta otpočeo njen pokret preko Moslavine i Kalnika u Hrvatsko zagorje, vodeći uz put borbe protiv delova nemačke Prve kozačke konjičke divizije i domobranskog Prvog gorskog zdruga.

Krajem marta divizija je dobila zadatak da sa Prvom brigadom 33. divizije i Zapadnom grupom NOP odreda Desetog korpusa NOVJ razbije neprijateljeva uporišta i mobiliše nove borce u Hrvatskom zagorju i Prigorju. Dejstvujući na dohvatu Zagreba, te jedinice vodile su teške borbe s ustaškim i domobranskim snagama, 28. marta oko uporišta Đurmanca i Žutnice, u aprilu u rejonu Zlatara, kod Tuheljskih Toplica, Klanjca, Belca, Purge, Martinšćine, Budinšćine, Podruta, Zajezde i zauzele više neprijateljevih uporišta. Postignuti uspesi omogućili su mobilizaciju novih boraca u Zagorju i formiranje Prve zagorske brigade (10. maja). U nastojanju da povrate izgubljena uporišta, Prva ustaška pukovnija Pavelićevog tjelesnog zdruga iz Novog Marofa, Svetog Ivana Zeline, Zlatara i Ivanca napala je 15. maja 32. i delove 33. divizije koji su se posle dvodnevnih borbi (15—16. maja) kod sela Huma, Hrašćine, Trgovišća, Breznice, Vinična i drugih mesta prebacili preko Kalnika i Bilogore u Moslavinu. Posle neuspelog napada na Veliko Trojstvo 25. maja, divizija se prebacila na Kalnik, a od polovine juna ponovno je dejstvovala na području Bilogore i krajem juna na Kalniku. U međuvremenu, u drugoj polovini juna, vodila je borbe kod Stare Rače, Dautana, Severina, Orovca, Hudovljana i Velikih Sredica. Od 28. juna do 2. jula odbila je napad jakih ustaških i domobranskih snaga i prodrla u Podravinu. U julu i avgustu ponovno je dejstvovala na Bilogori i u Moslavini.