29. HERCEGOVAČKA DIVIZIJA

29. HERCEGOVAČKA DIVIZIJA
Danilo Komnenović & Muharem Kreso

VIZ, Beograd, 1979.
Tvrd povez, zaštitni omot
Format 18×25 cm, 624 strane
Zlatotisak, bogato ilustrovano
Veći broj mapa ratnih operacija

Odlično očuvana

Категорија:

Опис


Sadržaj
UVOD
II UVOD
I dio – FORMIRANJE DIVIZIJE
2 I glava – Deseta hercegovačka brigada – jezgro za formiranje 29. udarne divizije
3 II glava – Prerastanje Brigade u Diviziju
4 III glava – Mobilizacijsko i operativno područje Divizije
II dio – BORBE DIVIZIJE ZA JAČANJE NOP-a U HERCEGOVINI (novembar 1943 – april 1944)
5 IV glava – Manevarska odbrana Divizije u gatačkom prostoru sa protivnapadom za oslobođenje Banjana i Grahova
6 V glava – Borbe Divizije krajem 1943. i početkom 1944. godine
7 VI glava – Prodori u Dubrovačko primorje
8 VII glava – Aktivnost 11. brigade i partizanskih jedinica u južnoj Hercegovini
9 VIII glava – Zaoštravanje borbi za komunikacije na divizijskom području
III dio – LJETNE OPERACIJE
10 IX glava – Razbijanje neprijateljske `Majske ofanzive`
11 X glava – Pokušaj preuzimanja inicijative
12 XI glava – Sniježničko-trusinska operacija
13 XII glava – Divizija u durmitorskoj operaciji
IV dio – KONAČNO OSLOBOÐENJE HERCEGOVINE I DUBROVACKOG PODRUČJA
14 XIII glava – Oslobođenje Gacka, Bileće, Trebinja i poraz četničke grupe jurišnih korpusa
15 XIV glava – Oslobođenje Dubrovnika, južne Hercegovine i Herceg Novog 356
16 XV glava – Stabilizacija fronta ispred Nevesinja, Mostara i Lištice
17 XVI glava – Pripreme za oslobođenje Mostara
18 XVII glava – Divizija u mostarskoj operaciji
V dio – U ZAVRŠNIM OPERACIJAMA JA
19 XVIII glava – Frontalne borbe na Ivan-sedlu
20 XIX glava – U napadu za oslobođenje Sarajeva
21 XX glava – Najduži marš
22 XXI glava – Konačna pobjeda
Prilozi
23 Starješinski sastav štabova bataljona, brigada i Divizije
24 Šematski prikaz formacije Divizije
25 Oružane formacije neprijatelja u borbenom dodiru sa Divizijom
26 Dio oficira i podoficira američkog vazduhoplovstva spašenih u 1944. godini u Hercegovini
27 Izvori i literatura
28 Marš 29. udarne divizije
29 Borbeni put XXIX udarne divizije