11. SRPSKA BRIGADA

400 рсд

11. SRPSKA BRIGADA
NJIMA PRIPADA POBEDA
ZAPISIS

Radun Janković

Beograd, maj 1970.
Mek povez, format 20 cm
Ćirilica, 140 strana
Ilustrovano

Dobro očuvano

Нема на залихама

Категорија:

Опис


Jedanaesta srpska brigada NOVJ

Jedanaesta srpska brigada formirana je naređenjem Glavnog štaba NOV i PO Srbije 9. maja 1944. u selu Turjane u Pustorečkom kraju od Prvog južnomoravskg odreda.

Pri formiranju, brigada je imala oko 700 boraca i sledeće jedinice: – Štab brigade, – Prvi (pustorečki) bataljon, – Treći (gornjojablanički) bataljon, – Prateću četu (4 minobacača i 2 mitraljeza), – Zaštitni vod i kurirsko odeljenje, – Intendantura (ekonomat pri štabu brigade), – Sanitet (lekar, pomoćnici i bolničari), – Diverzantska grupa, nazvana minerskom grupom brigade.

Brigada je od formiranja do 10. juna 1944. godine, kada je formirana 24. divizija, bila neposredno potčinjena Glavnom štabu za Srbiju. Nakon toga ušla je u sastav 24. divizije. U njenom sastavu ostala je do kraja rata.

Brigada je, zajedno sa Četvrtom srpskom brigadom učestvovao u predaji delova 1. bataljona 123. bugarskog okupacionog puka iz Lebana koji su prišli NOVJ. Od tog ljudstva formiran je prvo bugarski partizanski bataljon a kasnije i brigada „Georgi Dimitrov“.

Tokom preventivnog udara 21. i 22. divizije protiv koncentracije za ofanzivu na Gornjoj Jablanici krajem maja 1944, 11. brigada dobila je zadatak da diverzantskim ispadima vezuje nemačke snage. U sklopu tog zadatak, brigada je tokom noći 24/25. maja izvršila uspešan prepad na leskovački vojni aerodrom.

U sastavu 24. divizije, brigada je prošla kroz oštre borbe tokom Topličko-jablaničke operacije. Tokom Niške operacije istakla se prilikom razbijanja glavnine 7. SS divizije na putu Niš – Prokuplje.

Nakon Niške operacije brigada je u sastavu 14. korpusa vršila pritisak na komunikaciju Skoplje – Kosovska Mitrovica. Nakon neuspešnog okončanja prve faze ove operacije, divizija je 7. novembra 1944. zamenjena Dvadeset drugom divizijom.

Nakon toga divizija je vršila dužnost garnizonske jedinice u Kruševcu i okolini. Tokom februara i marta 1945. učestvovala je u razbijanju pobune na Kosovu pod vodstvom Šabana Poluže.